n00254718-r-b-000 n00254718-r-b-001 n00254718-r-b-002 n00254718-r-b-003 n00254718-r-b-004 n00254718-r-b-005 n00254718-r-b-006 n00254718-r-b-007 n00254718-r-b-008 n00254718-r-b-009 n00254718-r-b-010 n00254718-r-b-011 n00254718-r-b-012 n00254718-r-b-013 n00254718-r-b-014 n00254718-r-b-015 n00254718-r-b-016 n00254718-r-b-017 n00254718-r-b-018 n00254718-r-b-019 n00254718-r-b-020

کاکایی‌ها، پرندگان مهاجری هستند که همه‎‎ ساله با سـرد شـدن تدریجی هوا از اوایل آبان ماه از مناطق‎ سیبری‎ بـه حاشیه‎‎‎‎ رودخانه چشمه کیله تنکابن‎ مهـاجـرت‎ می‌کنند.
پرواز صدها کاکایی، که برای زمستان گذرانی به این منطقه می‌آیند، در رودخانه چشمه کیله تصاویر بسیار زیبایی را به وجود آورده است.