اجرای زنده گروه موسیقی راک سوییچ در ساری

به گزارش عبارت:گروه موسیقی ساروی سوییچ اولین گروهی در مازندران است که بعد از انقلاب به اجرای موسیقی راک پرداخته است.
چهارشنبه شب اولین اجرای این گروه درسالن سلمان هراتی ساری برگزار شد و امشب دومین وآخرین اجرای آنها با عنوان «تاپروانگی» است.