آخرین حمام زنانه مازندران در آستانه نابودی

حمام قدیمی چال مسجد، در محله ای به همین نام در ساری قراردارد و بنای آن به اوایل پهلوی دوم باز می گردد.

این حمام زیبا که در دو صحن طراحی شده تا چند سال پیش هنوز فعال بود و تنها به بانوان سرویس می داد تا اینکه تنها حمام زنانه ساری هم تعطیل شد.