یادواره سرداران و ۸۲ شهید بخش گیلخواران با محوریت ۱۱ شهید روستای دونچال شهرستان جویبار برگزار شد.