بیست و نهمین یادواره شهدای روستاهای انگوران و گیجان بخش مرزن آباد شهرستان چالوس برگزار شد.