امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
خسارات سیل و طغیان رودخانه تلار در شهر زیرآب

خسارات سیل و طغیان رودخانه تلار در شهر زیرآب

عکاس شانچی- فضلی منبع ایسنا-ایرنا
صفحه 1 از 11