مرگ تدریجی خاک

آتش زدن کاه و کلش مزارع شالیزاری و گندم بعد از برداشت محصول ، سنتی قدیمی و مرسوم است که برخی از کشاورزان شمالی همچنان انجام می دهند ، سوزاندنی مرسوم و اشتباه که موجب شوری و از بین رفتن مواد آلی خاک می شود و علاوه بر آسیب رساندن به خاک و آلوده کردن هوا، احتمال گسترش آتش به دیگر نقاط از جمله مراتع و جنگل‌ها را افزایش می‌دهد. این آتش سوزی‌ها علاوه بر اینکه چهره نازیبایی از طبیعت نشان می‌دهند باعث بروز مشکلات زیست محیطی زیادی برای مردم و اکوسیستم منطقه و همپنین وارد آمدن خسارات اقتصادی می‌شود و گاهی آتش به مزارع همسایه نیز سرایت کرده و با سوزاندن خوشه‌های طلایی حداقل باعث خسارات مالی و روحی جبران ناپذیری می شود