«خداحافظ پاییز»

آخرین روزهای پاییزی در روستای یاقکوه سوادکوه سپری می شود و آرام آرام باید با آخرین پاییز قرن خداحافظی کرد.

روستای یاقکوه حدفاصل شهرهای قائمشهر و شهر شیرگاه سوادکوه واقع شده است.