955_1447 955_1469 955_1467 955_1465 955_1472 955_1482 955_1518 955_1516 955_1512 955_1636 955_1633 955_1702 955_1690 955_1686 955_1709 955_1712 955_1714 955_1851 955_1807 955_1852 955_1861 955_2094 955_1868

آخرین روز مسابقات تیراندازی با کمان انتخابی تیم ملی در مازندران در دو بخش آقایان و بانوان ( ریکرو) با حضور رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان و مدیرکل ورزش و جوانان مازندران برگزار شد.