آخرین شب تبلیغات “سید حسین یوسفی” کاندیدای شورای شهر ساری(754)

عکاس (فاطمه کواکبیان ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران