آخرین شب تبلیغات “محمدرضا متولیان” کاندیدای شورای شهر ساری(629)

عکاس (محسن ماشین چیان) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران