آغاز صید ماهیان استخوانی در دریای خزر

با آغاز فصل صید ماهیان استخوانی صیادان پس از وقفه‌ای چند ماهه دل به دریا زدند تا ماهیان استخوانی دریا را صید کرده و به بازار مصرف عرضه کنند. هرساله از نیمه مهر ماه صید ماهیان استخوانی در پهنه دریای خزر آغاز می‌شود. ماهی سفید، کپور ،کفال و آزاد از مهم‌ترین ماهیان دریای خزر هستند.