،اولین مرحله آماده‌سازی بسته‌های معیشتی جهت توزیع در قالب رزمایش کمک مؤمنانه امروز به همت گروه‌های جهادی در شهرستان جویبار انجام شد.