آموزش حفظ انسجام نظامی بسیجیان شهرستان ساری با حضور سرهنگ صادقی جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری در میدان تیر پادگان مرمت مرکز استان برگزار شد.