آهنگری جوکی‌ها

عکاس ( مهدی محبی پور) خبرگزاری میزان
آهنگری، حرفه‌ی بسیاری از جوکی‌های ایران است و برخی از آن‌ها بصورت فصلی آهنگری می‌کنند و برای کشاورزان داس و تبر و … می‌سازند. جوکی‌ها قبایل سیاری هستند که به صورت چادرنشینی زندگی می‌کنند و به تناسب فصل به روستا‌های ییلاقی و قشلاقی می‌روند و در خارج از آبادی چادر می‌زنند. اگرچه هر یک از خانواده‌های جوکی چند راس اسب و الاغ و گوسفند دارند، ولی حرفه اصلی آن‌ها آهنگری است و، چون درخارج از روستا‌ها چادر می‌زنند، پس از نصب چادر‌ها اولین کارشان این است که زمین جلوی چادر را کنده کلک را نصب می‌کنند
. در حقیقت کلک اساس کار جوکی‌ها و آهنگرهاست تا بدان وسیله به ساختن احتیاجات فلزی روستائیان بپردازند.