اجتماع بزرگ ساحل پاک با حضور پرشور مردم و مسئولان در بابلسر برگزار شد.

 اجتماع بزرگ ساحل پاک با حضور پرشور مردم و مسئولان در بابلسر برگزار شد در این اجتماع بازی‌های بومی محلی، حرکات رزمی و برنامه‌های پرنشاطی اجرا شد تا روز خوبی را برای شهروندان و مسافران رقم بزند، این برنامه حاوی پیام اتحاد و یک‌رنگی و بیعت مجدد با نظام و رهبری است.