اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروهای بین شهری در مازندران

در راستای اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروهای بین شهری در کشور به دستور ستاد ملی کرونا، از تردد خودروهای غیر بومی به شهرهای همجوار مازندران ممانعت به عمل آمد.

این طرح همزمان با سراسر کشور از یکم آذرماه آغاز وتا دو هفته آینده قابل اجراست ودر صورت نیاز وتشخیص ستاد ملی کرونا مدت زمان این طرح تقلیل یا افزایش میابد.