اجرای عملیات “کپه کاری” در مراتع کوهستانی چالوس

به منظور افزایش پوشش گیاهی ، بهبود و اصلاح ترکیب گیاهان در مراتع ، افزایش تولید و بالا بردن ظرفیت مراتع و افزایش نفوذ پذیری آب، عملیات “کپه کاری” در سطح 150 هکتار از مراتع ییلاقی و کوهستانی چالوس با مشارکت روستاییان و با نظارت کارشناسان صورت گرفت و اعتبار این عملیات از محل صندوق توسعه ملی تأمین و هزینه شده است .