اختتامیه کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ساری برگزار شد.