با گذشت ۵ روز از سیل مازندران امداد رسانی نیروهای مردمی و بسیج به روستاهای اسفندان ، بهار آباد و آکند در شهرستان ساری همچنان ادامه دارد