اعزام ۸۰ نفر از دانشجویان خواهر دانشگاه های شهرستان ساری به اردوی جهادی

این تعداد از دانشجویان با هدف خودسازی و محرومیت زدایی برای سومین سال متوالی از طرف قرارگاه جهادی شهید بلباسی زیر نظر بسیج دانشجویی شهرستان ساری به روستاهای محروم بخش هزارجریب بهشهر و گلوگاه اعزام شدند.
قرارگاه جهادی شهید بلباسی نخستین قرارگاه در سطح استان است که دانشجویان دانشگاه های مختلف یک شهرستان را بصورت تجمیعی و تخصصی به اردوجهادی اعزام میکند.
این بازه از اردوجهادی در قالب پنج کارگروه فرهنگی، تعلیم و تربیت، مشاوره، بهداشت و درمان و اشتغالزایی برگزار شد.
لازم به ذکر است که بازه برادران این اردو در نیمه دوم مرداد ماه برگزار خواهد شد.