فعالیت جهادگران قرارگاه جهادی شهید بلباسی در شرق استان

تعداد ۴۰ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه های شهرستان ساری از طرف قرارگاه جهادی شهید بلباسی زیر نظر بسیج دانشجویی شهرستان ساری در قالب شش کارگروه فرهنگی، تعلیم و تربیت، مشاوره، عمرانی، بهداشت و درمان و اشتغالزایی به روستاهای محروم بخش هزارجریب بهشهر و گلوگاه اعزام شدند.
پیش از این نیز ۸۰ نفر از خواهران دانشجو شهرستان ساری به این اردو اعزام شده بودند.