اردوی هیأت فرهنگی مذهبی ثارالله شهرستان ساری در مناطق هزارجریب نکا

امروزه با تمامی مشکلات اقتصادی ایجاد شده برای مردم کشورمان گروه‌های جهادی بیکار نماندند و به یاری مردم شتافتند،در این بین هیأت فرهنگی مذهبی ثارالله شهرستان ساری با تشکیل گروه‌های جهادی سازندگی به کمک قشر کم برخوردار از رفاه اجتماعی در مناطق محروم مازندران رفتند تا بتوانند باری از روی دوش آنها بردارند.