استقبال از کاروان خادمان رضوی در فرودگاه ساری

مراسم استقبال از کاروان خادمان رضوی (زیر سایه خورشید) در فرودگاه بین المللی ساری برگزار شد.