مردم شهرهای بابلسر و جویبار همزمان با دهه کرامت از کاروان خادمان رضوی (زیر سایه خورشید) به گرمی استقبال کردند.