اعتیاد و تکدی گری در شهرستان آمل

عکاس(بهروز خسروی) پایگاه خبری نور فوتو
با توجه به اینکه اکثر افراد بی خانمان که عمدتاً از طریق تکدی گری روزگار می گذرانند، از طریق کمک های مردمی هزینه مواد مخدر را تامین می کنند همچنین تداوم مصرف مواد به بی خانمانی و گرایش آنها به تامین هزینه های خود از طریق تکدی گری منتهی شده لذا ضرورت عدم حمایت از افراد متکدی که عمدتاً معتاد به مواد مخدر هستند از طرف شهروندان گامی مهم در کاهش این پدیده زشت و افزایش سلامت اجتماعی خواهد بود. نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاه سازی مردم در این خصوص بسیار موثر است. با شناسایی افراد نیازمند و ارجاع آنها به سازمان ها و نهادهای حمایتی می توان به حساس سازی این نهادها در قبال وظایف قانونی شان پرداخت.