دو واحد مسکن برای خانواده دارای دو معلول در شهرستان گلوگاه افتتاح شد.