افتتاح ستاد “حسن رادنیا ” کاندیدای شورای شهر ساری در بلوار کشاورز روبروی پارک شمس (296)

عکاس (حسن رادنیا ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران