افتتاح ستاد “سید احمد صالحی” کاندیدای شورای شهر ساری در خیابان فرهنگ (497)

عکاس (معصومه جعفری) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران