افتتاح ستاد “محمدرضا متولیان” کاندیدای شورای شهر ساری در خیابان قارن (629)

عکاس (هدا کاشی پور ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران