ستاد جوانان محمد حسن محمدی کیادهی عضو چهار دوره شورای شهر ساری در خیابان فرهنگ ساری افتتاح گردید.