افتتاح ستاد مرکزی “حامد ذاکریان” کاندیدای شورای شهر ساری در  خیابان فرهنگ (294)

عکاس (هدا کاشی پور ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران