افتتاح مركز نوآوري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

مركز نوآوري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري توسط دكتر سورنا ستاري معاون علمی و فناوري رئيس جمهوري افتتاح شد