با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، چند طرح آموزشی در شهرستان های گلوگاه، بهشهر و نکا، افتتاح و کلنگ دوطرح بر زمین زده شد.