به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : امضاء تفاهمنامه همکاری درزمینه آموزش وتوسعه فرهنگ هوانوردی وارتقای سطح دانش عمومی هوانوردی وهواپیمایی مابین اداره کل فرودگاههای استان مازندران واداره کل آموزش وپرورش استان  انجام شد.

درراستای جذب هنرجویان حوزه هوانوردی وتعمیر ونگهداری هواپیما و آموزش نیروهای انسانی ماهروفرهیخته،تفاهمنامه ای بامضای مدیران کل فرودگاههای استان ومدیرکل آموزش وپرورش استان تبادل گردیدکه براساس آن طرفین نسبت به همکاری متقابل درجهت آموزش وپرورش نیروهای متخصص حوزه هوانوردی بامحوریت بخش خصوصی ودبیرستان اندیشه پرواز تاکیدو متعهد میگردند.