photo_2015-10-23_00-32-55 photo_2015-10-23_00-33-08 photo_2015-10-23_00-33-11 photo_2015-10-23_00-33-13 photo_2015-10-23_00-33-15 photo_2015-10-23_00-33-17 photo_2015-10-23_00-33-19 photo_2015-10-23_00-33-20 photo_2015-10-23_00-33-22 photo_2015-10-23_00-33-25 photo_2015-10-23_00-33-29 photo_2015-10-23_00-33-31 photo_2015-10-23_00-33-36 photo_2015-10-23_00-33-40 photo_2015-10-23_00-33-42 photo_2015-10-23_00-33-44 xzz (1) xzz 

این درختان در همین دیروز و امروز .از جنگل ..ریشه بن ..در سه کیلومتری روستای ارم …در هزار جریب نکا .. از عمق جنگل قطع شد ..در نزدیک روستا با عجله و با کشیدن این چوبها ا روی زمین و نابود کردن صد ها هزار نهال ریزو درشت سر راه ..انبار کردند که در تعطیلات تاسوعا و عاشورا…انتقال به مراکز فروش بدهند ..چوب فروشی با این روش .تا حقوق کارکنان را بدهند ..پیمانکاران حرفه ای ..دست به این قتل عام درختان زده است …