مردم شهرستان جویبار پیر و جوان صبح امروز همزمان با سراسر کشور با حضور در پای صندوق رأی بار دیگر اعتماد خود را به نظام جمهوری اسلامی ثابت کردند و حماسه تماشایی آفریدند.

زوج جوان جویباری با حضور در پای صندوق رأی در تکیه بازار شهرستان جویبار این روز را جشن ملی انتخابات خواندند و آن را یک حماسه ملی دانستند.