ساعت پایانی انتخابات و صف رای دهندگان در نوشهر

ساعت پایانی انتخابات یازدهیمن دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نوشهر با استقبال زیاد رای دهندگان مواجه شده است.