نشت و انفجار لوله گاز شهری بین آفتاب ۴۰ و ۴۲ در خیابان اصلی شهر آمل با عث مسدود شدن و اختلال ترافیکی شد این انفجار در اثر بی احتیاطی شرکت پیمان کار ساختمان سازی رخ داده بود، این حادثه تلفات جانی و مجروح نداشت.