بیماران نیازمند به خون را دریابیم

باتوجه به شیوع بیماری کرونا اهدای خون کاهش یافته و مراکز درمانی بیماران و به خصوص افرادی که دریافت کننده مستمر خون هستند با مشکل مواجه شده اند. داوطلبان اهدا خون می توانند به صورت اینترنتی برای اهدای خون وقت بگیرند وبدون معطلی در محل خون خود راه اهدا کنند.