عصر روز گذشته بابلسر در دود ناشی از کاه‌های آتش‌زده‌ به‌جا مانده در زمین های کشاورزی غرق شد