برودت هوا در شمال كشور باعث شد تا مناطق كوهستاني سفيدپوش شوند و با گذشت يك ماه از بهار بارش برف ارتفاعات ;كوهستاني چالوس را سفيد پوش كرد . حدود 10 تا 15 سانتي متر برف باريد و زيبايي بي بديلي به‌وجود آمد.