بارش برف در ارتفاعات مازندران، آن هم در فروردین ماه جلوه خاصی به این منطقه بخشیده است.