بارش نخستین برف سنگین زمستانی در سوادکوه

عکاس(حوا احمدی) پاگیاه حبری آوای خزر