بازارچه ویژه عید فطر در جوار امامزاده عبدالحق زیراب مرکز سوادکوه شمالی

یکی از رسوم خاص عیدفطر در شهرسنان سوادکوه شمالی برگزاری بازار عیدفطر زیراب است که از گذشته های دور تاکنون در جوار امامزاده عبدالحق این شهر برگزار می شود.