بازار هفتگی نکا

بازارهای متفاوتی در سطح نکا در طول هفته دایر می‌شود

که یکشنبه‌بازار و بازار روز امام رضا را می‌توان مهم‌ترین اماکن خرید مردم در این شهرستان به شمار آورد.