شهردار ساري ازپروژه هاي بوستان ولايت و میدان رودکی بازدید کرد.