بازدید آیت الله معلمی از ستادهای تبلیغاتی انتخابات 1400 قائم شهر

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

بازدید آیت الله معلمی بهمراه مسئولین شهرستان ، از ستادهای تبلیغاتی انتخابات قائم شهر