بازدید استاندار مازندران از پل روستای لزربن، جاده تنکابن به قزوین و الموت ، کارخانه چای شریعت و کارگاه سفالگری روستای سلیم آباد شهرستان تنکابن