اصحاب رسانه طی بازدیدی از منطقه تحت حفاظت سنگده با ظرفیت های گردشگری آن آشنا شدند،در این بازدید که با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان صورت گرفت ضمن معرفی منطقه و کارهای صورت گرفته برای حفظ ظرفیت ها برنامه های آتی جذب گردشگران خارجی مطرح شد که لازمه رسیدن به اهداف حمایت وسیع دولت و همراهی آگاهانه مردم را می طلبد.